جنبه هاي پزشكي، بهداشتي و اجتماعي HIV/AIDS

ضمائــم

گفتــــــــــــــــــــــــار هــــــــــــــــا

مقدمه

 

 

پيشگفتار

بازگشت

5

4

3

2

PDF

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 

گزارش بررسي آلودگي بهHIV  در معتادان داوطلب

 

فهرست مطالب  ضميمه 1 / دكتر محمدرضا سعيدي و همكاران

 

مقدمه.. 291

بررسي وضعيت اعتياد.. 291

اطلاعات كلي.. 291

توزيع جنسي.. 291

گروههاي سني.. 291

نمودار1- درصد مثبت شدن تست در گروههاي  مختلف  جنسي معتادان داوطلب... 292

نمودار2- توزيع سني  معتادان داوطلب مراجعه كننده به مركزمشاوره بيماريهاي رفتاري كرمانشاه. 292

نمودار3- درصد مثبت شدن تست در گروههاي  مختلف  سني معتادان داوطلب... 292

وضعيت تاهل.. 293

جدول1- وضعيت تاهل در معتادان داوطلب مراجعه كننده به مركزمشاوره بيماريهاي رفتاري كرمانشاه. 293

مطلقه. 293

وضعيت تحصيلي.. 293

نمودار4- وضعيت تحصيلي معتادان داوطلب مراجعه كننده به مركزمشاوره بيماريهاي رفتاري كرمانشاه. 293

نمودار5- درصد مثبت شدن تست بر اساس وضعيت تحصيلي معتادان داوطلب... 294

روش مصرف مواد. 294

جدول2- روش مصرف كنوني مواد مخدر در معتادان داوطلب مراجعه كننده به مركزمشاوره. 294

تزريقي.. 294

نمودار6- درصد مثبت شدن تست بر اساس  سابقه تزريق در معتادان داوطلب... 295

سن شروع اعتياد. 295

جدول3- سن شروع اعتياد  در معتادان داوطلب مراجعه كننده به مركزمشاوره بيماريهاي رفتاري... 295

سابقه زندان.. 295

جدول 4- تعداد سال هاي زندان در معتادان داوطلب مراجعه كننده به مركزمشاوره. 296

بحث... 296

 

 

گزارش بررسي آلودگي بهHIV  در معتادان داوطلب مراجعه كننده به  مركز مشاوره

بيماريهاي رفتاري استان كرمانشاه  از 1/1/80 لغايت 31/6/81

 

دكتر محمد رضا سعيدي، دكتر سياوش وزيري، دكتر هنگامه نامداري تبار،

دكتر كاميار علائي،آذر چشم براه

 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمانشاه

 

مقدمه:

از ابتداي سال 1380 تا پايان شهريور ماه 1381 تعداد 1338 نفر به صورت داوطلب به مركز مشاوره بيماريهاي رفتاري استان مراجعه كرد ه اند .علت مراجعه در 1140 نفر  اعتياد ، 57 نفر وجود روابط جنسي مشكوك ، 40 نفر كسب اطلاعات بيشتر و 42 نفر علل ديگر از جمله تماس با خون و فراوره هاي آن و بوده است . اين افراد مورد مشاوره قرار گرفته و در صورت  لزوم و تمايل شخصي ،آزمايش تشخيصيHIV نيز از آنها بعمل آمده است. به طوري كه از مجموع  835  نفر كه مورد آزمايش قرار گرفته اند 185 نفر آنان مثبت بود ه اند.

 

بررسي وضعيت اعتياد:

اطلاعات كلي:

1140 نفر به علت ابتلا و يا سابقه اعتياد به اين مركز مراجعه كرده اندكه 697 نفر آنان (61%) مورد آزمايش قرار گرفته و 173 نفر (25%) داراي آزمايش مثبت بود ه اند.

 

توزيع جنسي:

1108 نفر (2/97%) از مراجعين را مردان  و 32 نفر (8/2%) آنان را زنان تشكيل مي دادند . كه 18 نفر از افراد مونث و 679 نفر از افراد مذكر، مورد آزمايش تشخيصي قرار گرفته و به ترتيب در خانم ها 1 نفر (6%) و در آقايان 172 نفر (25%) مثبت بوده اند (نمودار1).

 

گروههاي سني:

بيشترين پراكندگي سني مراجعين در گروههاي سني 39-20 ساله بوده است (نمودار1) و بيشترين درصد مثبت شدن تست HIV در گروه سني كمتر از 20 سال است (نمودار 2).

نمودار1- درصد مثبت شدن تست HIV در گروههاي  مختلف  جنسي معتادان داوطلب مراجعه كننده به مركزمشاوره بيماريهاي رفتاري كرمانشاه  از 1/1/80 لغايت 31/6/81

نمودار2- توزيع سني  معتادان داوطلب مراجعه كننده به مركزمشاوره بيماريهاي رفتاري كرمانشاه از 1/1/80 لغايت 31/6/81

نمودار3- درصد مثبت شدن تست HIV در گروههاي  مختلف  سني معتادان داوطلب مراجعه كننده به مركزمشاوره بيماريهاي رفتاري كرمانشاه  از 1/1/80 لغايت 31/6/81

 

وضعيت تاهل:

538 نفر (2/47%) موارد متاهل و 438 نفر (4/38%) موارد مجرد بود ه اند . بيشترين درصد موارد مثبت در افراد همسر مرده (38%) و يا طلاق گرفته (29%) بود ه است (جدول 1)0

 

جدول1- وضعيت تاهل در معتادان داوطلب مراجعه كننده به مركزمشاوره بيماريهاي رفتاري كرمانشاه از 1/1/80 لغايت 31/6/81

 

موارد مثبت

موارد آزمايش شده

مراجعه كننده

وضعيت تاهل

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد به كل

تعداد

17

40

53

231

38.4

438

مجرد

28

101

67

361

47.2

538

متاهل

29

27

66

92

12.2

139

مطلقه

38

5

52

13

2.2

25

همسر مرده

25

173

61

697

100

1140

جمع كل

 

وضعيت تحصيلي:

1/64% موارد ميزان سواد كمتر از راهنمايي داشته اند (نمودار 3) و بيشترين درصد موارد مثبت در افراد بيسواد و افرادي  كه معلوماتي در خد ابتدايي داشته اند ديده شده است و با افزايش ميزان تحصيلات درصد مثبت شدن تست HIV كاهش مي يابد (نمودار4).

 

 

نمودار4- وضعيت تحصيلي معتادان داوطلب مراجعه كننده به مركزمشاوره بيماريهاي رفتاري كرمانشاه از1/1/80 لغايت31/6/81

 

نمودار5- درصد مثبت شدن تست HIV بر اساس وضعيت تحصيلي معتادان داوطلب مراجعه كننده به مركزمشاوره بيماريهاي رفتاري كرمانشاه از 1/1/80 لغايت 31/6/81

 

روش مصرف مواد:

493 نفر (2/43%) موارد در زمان مراجعه مصرف تزريقي داشته و 328 نفر (8/28%)  ازمواد مخدر به صورت تدخيني استفاده مي كرد ه اند. و طبيعتا بيشترين درصد مثبت بودن تستHIV در گروه معتادان تزريقي رخ داده است (جدول 2). لازم به ذكر است كه 678 نفر (5/59%) افراد مراجعه كننده سابقه تزريق را ذكر ميكردند(نمودار 6).

 

جدول2- روش مصرف كنوني مواد مخدر در معتادان داوطلب مراجعه كننده به مركزمشاوره بيماريهاي رفتاري كرمانشاه از 1/1/80 لغايت 31/6/81

 

موارد مثبت

موارد آزمايش شده

مراجعه كننده

روش مصرف كنوني

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد به كل

تعداد

12

17

43

142

28.8

328

تدخيني

35

123

72

356

43.2

493

تزريقي

14

4

45

29

5.7

65

خوراكي

7

6

56

84

13.1

149

مشامي

38

10

36

26

6.4

73

ترك نموده

22

13

188

60

2.8

32

نامعلوم

25

173

61

697

100

1140

جمع كل

نمودار6- درصد مثبت شدن تست HIV بر اساس  سابقه تزريق در معتادان داوطلب مراجعه كننده به مركز مشاوره بيماريهاي رفتاري كرمانشاه از 1/1/80 لغايت31/6/81

 

سن شروع اعتياد:

سن شروع اعتياد ، بيشتر در در سنين 29-20 سال (5/45%) و كمتر از 20 سال (5/37%)  بود ه است و با افزايش سن شروع اعتياد درصد مثبت شدن تست HIV كمتر مي شود(جدول3)

 

جدول3- سن شروع اعتياد  در معتادان داوطلب مراجعه كننده به مركزمشاوره بيماريهاي رفتاري كرمانشاه از 1/1/80 لغايت 31/6/81

 

موارد مثبت

موارد آزمايش شده

مراجعه كننده

سن شروع اعتياد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد به كل

تعداد

24

66

65

279

37.5

427

<20

17

50

57

298

45.5

519

20-29

14

6

44

42

8.4

96

30-39

0

0

30

6

1.8

20

>40

71

51

92

72

6.8

78

نامعلوم

25

173

61

697

100

1140

جمع كل

 

سابقه زندان:

814 نفر (4/71%) از افراد مراجعه كننده سابقه زندان را ذكر مي كرده اند ، كه بيشترين آنها مدت حبسي كمتر از يكسال داشته اند. لازم به تاكيد است كه با افزايش سالهاي زنداني بودن، بر احتمال آلودگي به HIV نيز افزوده مي شود (جدول 4) .

 

جدول 4- تعداد سال هاي زندان در معتادان داوطلب مراجعه كننده به مركزمشاوره بيماريهاي رفتاري كرمانشاه از 1/1/80 لغايت 31/6/81

 

موارد مثبت

موارد آزمايش شده

مراجعه كننده

اعتياد و سالهاي زندان

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد به كل

تعداد

14

31

60

220

45.0

366

<1

30

65

71

216

37.5

305

15

44

28

70

64

11.2

91

59

48

13

68

27

4.9

40

>10

33

4

100

12

1.5

12

نامعلوم

26

141

66

539

100

814

جمع كل

 

بحث:

بر اساس يافته هاي فوق، ميزان آلودگي در مردان معتاد بيش از زنان معتاد مي باشد كه دور از انتظار نيست و هرچند شايعترين سن معتادان مراجعه كننده به مركز، بين 39-20 سال است اما نيمي از موارد آلودگي در گروه سني كمتر از 20 سال رخ داده است و اين درحاليست كه ميزان اعتياد در اين گروه سني كمتر از ساير گروهها بوده و بيشتر در معرض خطر مي باشند ولي در عين حال اينان افرادي هستند كه در سنين فعال جنسي مي باشند و بايستي مورد توجه و آموزش هاي ويژه قرار گيرند.

 

عليرغم اينكه درصد بيشتري از معتادان مراجعه كننده، متاهل بوده اند اما درصد بالايي از  موارد مطلقه و همسر مرده، آلوده بهHIV هستند و از آنجا كه احتمال رفتارهاي پرخطر جنسي در اين گــروه بيش از متاهلين مي باشد لذا ميزان خطر انتقال عفونت به ساير افراد جامعه در حد بالائي قرار دارد.

 

اكثريت معتادان مراجعه كننده به مركز، سوادي در حد راهنمايي و پائين تر داشته اند و بالاترين درصد مثبت شدن تست HIV در افراد بيسواد بوده و با بيشتر شدن ميزان سواد، از درصد مثبت شدن تست كاسته شده است. اين نكته ضمن آنكه بيانگر احتمال خطر بالاتر در گروه هاي با سواد پائين است، بيانگر اين واقعيت نيــز مي باشد كه بايستي شيوه هاي آموزشي به گونه ايي طراحي گردد كه براي گروه هاي كم سواد نيز، مورد استفاده باشد.

تزريق، روش غالب در مصرف مواد مخدر در بين مراجعه كنندگان به مركز بوده است ، و عده اي از افراد نيز كه در حال حاضر از روش هاي ديگر استفاده مي كنند سابقه تزريق در گذشته را ذكر مي كردند. كه در اين گروه 31% موارد، تست مثبت داشته اند و اين درحالي است كه در افراد ي كه سابقه تزريق نداشته اند (رفتارهاي پرخطر ديگر مانند تماس جنسي، خالكوبي، زندان و) اين رقم معادل 9% بوده است. با توجه به اينكه روش مصرف در اغلب موارد، راه تزريقي بوده و آلودگي در اين گروه از ميزان بالايي برخوردار است، برنامه ريزي هاي منسجم جهت به حداقل رساندن آسيب در اين گروه داراي اولويت ويژه اي است.

 

بيشترين گروه سني را افراد 29-20 ساله تشكيل مي دهند،  افرادي كه در سنين كمتر از 20 سالگي، معتاد شده اند و اين در حاليست كه هرچه سن شروع اعتياد پائين تر بوده درصد آلودگي نيز در حد بالاتري قرار داشته است كه اين مطلب با نتايج حاصل از بررسي گروه هاي سني اعتياد مطابقت دارد .

 

بين سال هاي اقامت در زندان و درصد آلودگي بهHIV  رابطه مستقيم وجود دارد تاجائي كه افراد با سابقه بيش از 10 سال 48% آلوده به ويروس هستند. كه مي تواند بيانگر اين واقعيت باشد كه  با طولاني تر شدن مدت اقامت در زندان ، وجود و تواتر رفتارهاي پرخطر بيشتر مي گردد .

 

===========   فرازهائي از متن ===========

 

اكثريت معتادان مراجعه كننده به مركز مشاوره كرمانشاه، سوادي در حد

راهنمايي و پائين تر داشته اند و بالاترين درصــد مثبت شدن تست HIV

در افراد بيسواد بوده و با بيشتر شدن ميزان سواد، از درصد مثبت شدن

تست كاسته شده است

 

ضمائــم

گفتــــــــــــــــــــــــار هــــــــــــــــا

مقدمه

 

 

پيشگفتار

بازگشت

5

4

3

2

PDF

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1